GDPR - Spracovanie osobných údajov

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tento dokument popisuje způsob a účel zpracování osobních údajů společností DALMACIA AGENCY s.r.o. , správcem (dále jen "DALMACIA AGENCY s.r.o." nebo "správce"), a dále poskytuje veškeré další informace vyžadované právními předpisy, včetně informací o právech subjektu údajů a způsobu jejich výkonu.

Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení") představuje právní předpis o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a chrání základní práva a svobody fyzických osob, zejména pokud jde o právo na ochranu osobních údajů.

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení se "osobními údaji" rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů").

"Zpracováním" se rozumí operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako je získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, zpracování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, úprava nebo kombinování, omezování, výmaz nebo likvidace (čl. 4 odst. 2 nařízení).

Podle článku 12 a následujících. 12 nařízení musí být subjektu údajů poskytnuty také příslušné informace o činnostech správce v oblasti zpracování a o právech subjektu údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Uzavření kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o zprostředkování, rezervační smlouvy, sepsání předávacího protokolu, návrhu na vklad, stanovení obecné hodnoty nemovitosti,

 • Zejména příprava uzavření příslušné smlouvy nebo jiného z výše uvedených dokumentů, evidence smlouvy a souvisejících dokumentů, včetně jejich změn v interním systému provozovatele, plnění předmětu smlouvy a kontrola jeho plnění dotčenou osobou, vyřizování reklamací a stížností, vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s neplněním smlouvy
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení, tj. plnění příslušné smlouvy,
 • Vyhotovení inspekčního protokolu - naším oprávněným zájmem je v tomto případě řádný a nerušený výkon naší činnosti, který bychom nemohli vykonávat, pokud byste komunikovali s vlastníkem ohledně koupě nebo pronájmu nemovitosti bez naší účasti, přestože vám byla předmětná nemovitost naší společností předložena.
  • Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tj. náš oprávněný zájem,
 • Zpracování osobních údajů za účelem inzerce prostřednictvím internetových realitních portálů v realitním CRM softwaru, tj. nabídka nemovitostí k prodeji nebo pronájmu třetí osobě, přičemž osobní údaje subjektu údajů jako vlastníka nemovitosti jsou rovněž uvedeny v příslušném realitním CRM softwaru za účelem snadnější identifikace pro správce, ale nejsou viditelné pro třetí osoby.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, tj. souhlas subjektu údajů,
 • Vedení účetnictví a vystavování účetních dokladů, zejména správa a fakturace služeb poskytovaných na základě smluv, zpracování účetních a daňových dokladů a faktur.
  • Právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tj. plnění povinností podle zvláštních předpisů, zejména zákona č. 431/2002 Sb. Zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • Evidence pošty a správa registru, tj. evidence a správa poštovních zásilek, pošty doručované a odesílané z a do elektronické podatelny a evidence a archivace smluv, účetních, daňových a souvisejících dokumentů v interních systémech provozovatele.
  • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, tj. plnění naší právní povinnosti podle zvláštních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona č. 395/2002 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně a doplnění některých zákonů,
 • Reklama a marketing služeb a produktů provozovatele, zejména zasílání informací o našich produktech a službách a aktuální nabídce nemovitostí atd.
  • Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení, tj. souhlas subjektu údajů,

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROBÍHÁ V SOULADU S PRÁVNÍMI POŽADAVKY.
což znamená, že osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro účel zpracování. Doba zpracování osobních údajů pro jednotlivé účely je stanovena:

 • Pokud správce zpracovává osobní údaje na právním základě - plnění smlouvy podle odstavce 3. a), zpracováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy. Pokud je smlouva ukončena, přistoupí správce k likvidaci osobních údajů subjektu údajů, pokud není možné zpracovávat osobní údaje na jiném právním základě.
 • Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě právního základu - plnění právních předpisů
  • povinnosti, zpracovává správce osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy.
 • Pokud Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě právního základu - souhlasu subjektu údajů, zpracovává Správce osobní údaje subjektu údajů po dobu, na kterou byl souhlas subjektu údajů udělen. Po uplynutí doby uchovávání správce osobní údaje vymaže.

To znamená, že vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění stanovených účelů zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu trvání příslušné smlouvy nebo vypořádání vzájemných závazků z ní vyplývajících. Faktury a další daňové a účetní doklady se uchovávají v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let od roku, ke kterému se vztahují. Osobní údaje zpracovávané pro reklamní a marketingové účely se uchovávají po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány. Pokud kdykoli v průběhu smluvního vztahu vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing našich služeb a produktů, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje od vás nezbytně potřebujeme, protože v případě jejich neposkytnutí nemůže vzniknout smluvní vztah mezi vámi a naší společností, neboť se jedná o nezbytnou náležitost smluv uzavřených mezi vámi a naší společností ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této skutečnosti vám nemůžeme poskytnout námi nabízené realitní služby. Pokud se nám však rozhodnete neposkytnout své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, nebrání to navázání smluvního vztahu nebo poskytování realitních služeb, ale naše vzájemná komunikace nebude tak účinná, jako kdybyste nám je poskytli.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ
Veškeré vaše osobní údaje budou uloženy v našich interních systémech a dále budou námi poskytovány různým spolupracujícím subjektům (zprostředkovatelům), kterými jsou zejména potenciální kupující/prodávající/pronajímatelé nemovitostí, auditoři, právní poradci, notáři, odhadci a znalci nemovitostí, daňoví, účetní a finanční zprostředkovatelé, banky, pojišťovny, osoby provádějící pro provozovatele reklamní a marketingové činnosti, za účelem reklamy a dále provozovatelé internetových realitních portálů v realitním CRM softwaru, a to v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich práce nebo práv, a kteří zároveň ve vztahu k poskytnutým nebo zpřístupněným informacím budou mít v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě

písemné smlouvě, kterou s nimi uzavřeme, nebo jak stanoví obecně platné právní předpisy, zachovávat důvěrnost těchto informací.


ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům a jejich zneužití, zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale také neustále zlepšujeme jejich ochranu. Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která poskytují dostatečné zabezpečení s ohledem na současný stav technologií. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.


SOUBORY COOKIE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Správce používá soubory cookie na svých webových stránkách www.nina-dom.sk pouze se souhlasem subjektu údajů. Soubory cookie jsou malé textové soubory sestávající z řady čísel a písmen, které webový prohlížeč ukládá na pevný disk počítače a které mohou jednoznačně identifikovat vaši IP adresu. Soubory cookie používáme k umožnění elektronické komunikace prostřednictvím e-mailu a k identifikaci uživatelů stránek.


ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zveřejnění informačních materiálů z akcí na internetových stránkách provozovatele.


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.


POUŽÍVÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Správce při zpracování vašich osobních údajů nepoužívá profilování ani automatizované rozhodování.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Odvolání souhlasu - pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, kontaktováním odpovědné osoby, písemným oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v kanceláři. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme o vás na základě tohoto souhlasu zpracovávali.


Právo na přístup - máte právo na kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a na informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů vám budou vaše osobní údaje poskytnuty v písemné papírové podobě, pokud nepožádáte o jiný způsob poskytnutí. Pokud jste o tyto informace požádali elektronickou cestou, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.

Právo na opravu - podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že informace, které o vás uchováváme, jsou přesné, úplné a aktuální. Pokud se domníváte, že námi uchovávané informace jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé, neváhejte nás požádat o jejich opravu, aktualizaci nebo doplnění.

Právo na výmaz (být zapomenut) - máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, například pokud osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, již nejsou nezbytné pro splnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posuzovat s ohledem na všechny relevantní okolnosti. Můžeme mít například určité právní a regulační povinnosti, které znamenají, že nebudeme moci vyhovět vaší žádosti.


Právo na omezení zpracování - za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje přestali používat. Je to například v případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být nepřesné, nebo pokud se domníváte, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme používat.


Právo na přenositelnost údajů - za určitých okolností máte právo nás požádat o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu podle vašeho výběru. Právo na přenositelnost se však vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme od vás získali na základě souhlasu nebo smlouvy, jejíž jste smluvní stranou.


Právo vznést námitku - máte právo vznést námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů. Pokud nemáme závažný oprávněný důvod pro zpracování a vy vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.


Právo podat žalobu na ochranu osobních údajů - pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk. V případě elektronického podání návrhu je nutné, aby splňoval náležitosti § 19 odst. 1 zákona č. 7181967 Sb. o správním řízení (správní poplatek).


INFORMACE A VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ.

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete se kdykoli obrátit na správce takto:

 • DALMACIA AGENCY s.r.o, Mlynárska 7063/26, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35
 • E-mail: [email protected]

Na vaši žádost odpovíme bezplatně do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud se tak stane, budeme vás o tom informovat a uvedeme důvody.

V případě opakovaných žádostí jsme oprávněni účtovat přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytováním této služby.

Naleznete nás

Napíšte nám

Našli jste nemovitost u moře, která se Vám líbí. Chcete investovat, nebo máte jen dotazy ohledně apartmánů?

Klepnutím na tlačítko ODESLAT souhlasíte se zpracováním Vámi zadaných údajů za účelem zodpovězení dotazu či podnětu adresátům zprávy, kterým je společnost DALMACIA AGENCY sro. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v sekci " GDPR - Zpracování osobních údajů ".

Zprávu se nepodařilo odeslat
Zpráva úspěšně odeslána